Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020/2021

Udzielone dofinansowanie:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020/2021, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 24 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 302.720,00 zł. Realizacja drugiej edycji Programu: 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
 3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.,
 4. podniesienia potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Program realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. obejmie swoim zasięgiem co najmniej 60 osób, w tym 15 dzieci z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

 • zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Aby zgłosić się do programu (jako ASYSTENT lub OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA) należy wypełnić odpowiednią KARTĘ ZGŁOSZENIA i dostarczyć ją do siedziby Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00  Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do programu zadecyduje Komisja Rekrutacyjna, a informacja  zainteresowanym osobom zostanie przekazana telefonicznie.

Usługi ASYSTENTA mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

UCZESTNIKAMI projektu mogą być osoby:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

KONTAKT: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. Słowackiego 5a (budynek Starostwa) w godz. 9-14, tel. 501 816 846

                  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, al. Niepodległości 3 – w godz. 8.00-15.00, tel. 85 716 61 00

Skip to content