W 2022 roku Fundacja realizowała projekt pn. Klub Rodzin Autystycznych finansowany w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Mońki. Kwota dofinansowania to 3.590 zł.

W ramach projektu zaplanowano i przeprowadzono 3 dwugodzinne spotkania z psychologiem dla rodziców dzieci autystycznych, które miały na celu podniesienie wiedzy rodziców na temat autyzmu. Spotkania odbyły się w grudniu 2022 r. W czasie spotkań rodzice zdobyli nową wiedzę na temat autyzmu i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych  z dziećmi autystycznymi.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Z otrzymanych środków doposażono szkoły podstawowe w Mońkach, które prowadzą terapie i zajęcia rewalidacyjne dzieci ze spektrum autyzmu. W cały projekt zaangażowani byli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w szkołach jak i poza nimi. Doposażenie szkół wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności i różnorodności zajęć dla uczniów, ale również polepszenie ich stanu psychicznego i większe zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń wspomagających. Zakupione pomoce dydaktyczne są zróżnicowane ze względu na poziom rozwoju, przeznaczone są dla dzieci w różnym wieku. Dzięki wsparciu dla szkół nauczyciele mogą pracować zarówno z dziećmi młodszymi, jak i najstarszymi uczniami szkół podstawowych, którzy nadal potrzebują wsparcia i terapii.

Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach przekazano 22 pomoce na łączną sumę 1594,68 zł.

Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach dostarczono 17 pomocy na sumę 1692,19 zł.

Skip to content