Władze Fundacji

władze fundacji

Organy Zarządzające

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. W skład Zarządu wchodzą:

PREZES

 1. Anna Porębska

CZŁONKOWIE

 1. Jacek Żędzian
 2. Barbara Kuprel
 3. Agnieszka Zyskowska
Rada spotyka się co najmniej raz na kwartał; do jej zadań należą m.in.: powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu, kontrola bieżącej działalności Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działań, rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z realizacji. Członków pierwszego składu Rady powołał Fundator.
 

PRZEWODNICZĄCY

 • Jarosław Marcin Kłubowicz - członek Rady

CZŁONKOWIE

 • Ewa Niemotko - wiceprzewodnicząca, członek Rady Fundacji
 • Andrzej Beczko - członek Rady Fundacji
 • Celina Wierzbicka - członek Rady Fundacji
 • Michał Jaworowski - członek Rady Fundacji
 • Grzegorz Andrzej Dudkiewicz - członek Rady Fundacji
 • Józef Zbigniew Falkowski - członek Rady Fundacji
Skip to content