• Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

  Mońki - Trzcianne - Krypno
  Goniądz - Jaświły
  Jasionówka - Knyszyn

 • Mońki - Trzcianne - Knyszyn - Goniądz - Jaświły - Jasionówka - Krypno

  Fundacja na rzecz Rozwoju
  Powiatu Monieckiego

Władze Fundacji

Poznaj Zarząd, Prezesa, Członków i Radę
Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

Nasz Statut. Przejdź do strony Statutu, aby zapoznać się z zasadami, w oparciu o które działamy.

Zobacz, na jakie cele pozyskaliśmy środki
i jakie są efekty naszej pracy.

Aktualności
Aktualności
easy to explore

Browse All Categories

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit, sed do

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit, sed do

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit, sed do

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit, sed do

Some features

Nasi Podopieczni

0%
0 %
0%
0 %
0%
0 %
0%
0 %
0%
0 %
0%
0 %
Projekty
Nasze cele i efekty pracy
Projekty
Nasze cele i efekty pracy

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wzajemnie potrzebni

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest realizatorem zadania publicznego „Wzajemnie potrzebni” zleconego do realizacji przez Kancelarię Premiera i Rady Ministrów. Projekt zakłada udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy, repatriantom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie czterech gmin Powiatu Monieckiego. Są to Gminy Mońki, Goniądz, Jaświły i Jasionówka. Zadanie polega na pomocy w zakresie edukacji, integracji społecznej, rynku pracy, a także mieszkalnictwa.

Cele statutowe

O Fundacji

Przedmiotem działalności Fundacji są szeroko rozumiane zagadnienia społeczne i gospodarcze, w szczególności jest to: ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki, oświaty, wychowanie dzieci i młodzieży, kultura i sztuka, pomoc społeczna i ochrona środowiska.

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez:

 1. Wspieranie przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw lokalnych zgodnych z celami Fundacji.
 2. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych, ochrony środowiska, bazy turystycznej, wyposażenia szkół i ośrodków kultury, Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 3. Organizowanie i finansowanie:
  – konferencji, seminariów, zjazdów i kursów edukacyjnych,
  – konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych,
  – stypendiów socjalnych, zapomóg dla mieszkańców Powiatu.
 4. Pobudzanie ofiarności publicznej, oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą na realizację celów Fundacji.
 5. Udzielanie rzeczowego i finansowego wsparcia na terenie Powiatu Monieckiego placówkom zajmującym się działalnością na rzecz Ochrony Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej, Oświaty, Sportu i Rekreacji, Ochrony Środowiska.
 6. Udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności mieszkańców Powiatu Monieckiego w zakresie kultury, pomocy społecznej, edukacji, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i zabytków, rozwoju przedsiębiorczości.
 7. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej osobom niepełnosprawnym.
 8. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w formie dofinansowania prac projektowo-wykonawczych, oraz dążenie do likwidacji istniejących utrudnień komunikacyjnych w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego.
 9. Popularyzację osiągnięć i dokonań mieszkańców powiatu monieckiego, w szczególności osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki, sportu w formie organizowania lub dofinansowania organizacji wystaw artystycznych, okolicznościowych ekspozycji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowych.
 10. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenia działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki.
 11. Zbieranie i przekazywanie środków na dożywianie oraz organizowanie i dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i ubogich, pobytu dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, leczenia w kraju i za granicą.
 12. Wspieranie domów pomocy społecznej lub placówek pobytu dziennego dla ludzi starych i potrzebujących.
 13. Pomoc w organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
 14. Wspieranie placówek opieki i rewalidacji dla osób niepełnosprawnych.
 15. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki w postaci mecenatu nad przedsięwzięciami z tego obszaru.
 16. Organizowanie konkursów muzycznych, teatralnych, plenerów plastycznych i fotograficznych, wykładów, seminariów, sympozjów naukowych, koncertów, spektakli, wystaw i innych imprez.
 17. Inicjowanie i pomoc w działaniach mających na celu opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci, ważnymi dla historii Powiatu Monieckiego.
 18. Wspieranie twórczości młodych artystów, naukowców, sportowców, w szczególności inspirowanie i dofinansowanie publikacji, wystaw, prezentacji.
 19. Wydawanie publikacji non-profit – periodycznych i nieperiodycznych związanych z działalnością i celami Fundacji.
 20. Wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach.
 21. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

O Fundatorze

Fundatorem Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest Zarząd Powiatu w Mońkach. Fundacja powstała na mocy uchwały Rady Powiatu Nr XXI/94/04 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie utworzenia „Fundacji na rzecz rozwoju Powiatu Monieckiego”.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod nr KRS 0000225540. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Siedzibą Fundacji jest miasto Mońki. Fundacja skupia swoją działalność na terenach należących do powiatu monieckiego, może też jednak prowadzić przedsięwzięcia na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.

W powiecie monieckim Fundacja jest organizacją pozarządową o najszerszym spektrum działania.

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

organizujemy

Rock na Bagnie

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest organizatorem Festiwalu Rock na Bagnie. W 2024 roku odbędzie już XIV edycja festiwalu organizowana przez nas. Nasza organizacja jest najbardziej prężną NGO z terenu powiatu monieckiego. Angażujemy się w wiele lokalnych działań i wydarzeń. Świetne opinie dotyczące organizacji poprzednich edycji festiwalu wskazują, że jesteśmy odpowiednio przygotowani do organizacji tak tak dużego przedsięwzięcia jak Rock na Bagnie.

dołącz do nas

Zostań wolontariuszem

Skip to content