Program Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty dla Osób Niepełnosprawnych

Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – polegają na społecznej
i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie profesjonalnie przygotowanych asystentów. Mają oni za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Asystent nie jest opiekunem, choć może być wykonawcą usług opiekuńczych w środowisku rodzinnym, nie wyręcza rodziny, choć jej pomaga. Jego usługa polega na pomocy w wykonywaniu ściśle określonych zadań i czynności. Rolą asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych.

1.

Pomoc w usuwaniu wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych)

2.

Indywidualne dostosowanie pomocy i rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej

3.

Udzielanie porad, pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów oraz motywowanie niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji

4.

Stosowanie w razie potrzeby zabiegów pielęgnacyjnych oraz udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Skip to content