Program Asystent OON

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Termin realizacji: 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 1.586.640,00 złotych.

W roku 2021 Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” objęto łącznie 54 osoby niepełnosprawne: 38 osób dorosłych i szesnaścioro dzieci do lat 16. Do pomocy osobom z niepełnosprawnościami zatrudniono 47 asystentów.


Fundacja składa serdeczne podziękowania Bankowi Spółdzielczemu w Mońkach za pomoc w realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020/2021.
Bank Spółdzielczy w Mońkach umożliwił sprawną i bezpłatną obsługę finansową Programu, z którego w 2020 roku skorzystało 68 osób niepełnosprawnych w tym 19 dzieci do 16 roku życia.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020


PLIKI do POBRANIA: Zgłoszenie_Asystent_2021        Zgłoszenie_Osoba niepełnosprawna_2021   

Zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2021

Biuro Programu czynne codziennie w godz. 9.00-14.00

tel. 502 40 11 40


Regulamin rekrutacyjny


Udzielone dofinansowanie:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 24 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 302.720,00 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
  2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
  3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.,
  4. podniesienia potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Program realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie obejmie swoim zasięgiem co najmniej 48 osób, w tym 14 dzieci z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

  • zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

[1]) Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.