Program Asystent OON – 2023

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego z przyjemnością informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym, umożliwiając bardziej niezależne, samodzielne i aktywne życie. Usługa Asystenta osoby niepełnosprawnej będzie realizowana od 15 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku.
Rekrutacja rozpoczęła się 6 kwietnia 2023 r. Dokumenty do pobrania:
– karta zgłoszenia asystenta Karta zgłoszenia asystenta_2023
– karta zgłoszenia do programu dla osoby niepełnosprawnej Karta zgłoszenia do programu_2023
– w przypadku asystentów świadczących usługi dla dzieci do 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagana jest informacja o niekaralności oraz wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potwierdzający niefigurowanie w owym rejestrze.
Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy alei Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.
W ramach programu przewidziane jest przyjęcie 66 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym rokowania na zwiększoną samodzielność osób niepełnosprawnych. Do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 nie mogą zostać zakwalifikowane osoby wymagające tylko usług opiekuńczych i higienicznych. Informujemy, że zainteresowanie Programem jest bardzo duże, a ilość miejsc ograniczona.

Uwaga! Osoby zainteresowane, które złożyły karty zgłoszeń w okresie styczeń-marzec, nie muszą ponownie składać wymaganej dokumentacji.
Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Programu.
Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy alei Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku.Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2023

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego z przyjemnością informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym, umożliwiając bardziej niezależne, samodzielne i aktywne życie. Usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością będzie realizowana od 6 lutego do 31 grudnia 2023 roku.

Rekrutacja rozpocznie się 25 stycznia 2023 r. Dokumenty do pobrania:

– karta zgłoszenia asystenta Karta zgłoszenia asystenta_2023

– karta zgłoszenia do programu dla osoby niepełnosprawnej Karta zgłoszenia do programu_2023

w przypadku asystentów świadczących usługi dla dzieci do 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagane są informacja o niekaralności oraz wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potwierdzający niefigurowanie w owym rejestrze.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy alei Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.

W ramach programu przewidziane jest przyjęcie 23 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym rokowania na zwiększoną samodzielność osób niepełnosprawnych. Do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023 nie mogą zostać zakwalifikowane osoby wymagające tylko usług opiekuńczych i higienicznych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Programu. Regulamin Programu AOOzN_2023

Wydruki dokumentów zgłoszeniowych można pobrać bezpośrednio ze strony Fundacji. Komplet dokumentów do wypełnienia można również pobrać w biurze Fundacji (al. Niepodległości 3).

 Program Asystent OON – 2022

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ogłasza nabór wniosków w związku z rozpoczęciem realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2022. Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ma zapewnić wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług asystencji, oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Usługa Asystenta osoby z  niepełnosprawnością będzie realizowana od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku. Rekrutacja rozpocznie się od 18 lipca 2022 r. Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie_Asystent (1) karta zgłoszeniowa dla kandydata na asystenta

Zgłoszenie_ karta zgłoszenia osoby niepełnosprawnej2 – karta zgłoszeniowa dla osoby z niepełnosprawnościami

Komplet dokumentów można złożyć osobiście, lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy ulicy Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.

W ramach programu przewidziane jest przyjęcie 28 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacyjnym. Regulamin rekrutacyjny AOOzN_2022

Zestaw pozostałych dokumentów do pobrania:Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022


Dnia 31 marca2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Do 31 marca wpłynęło 108 wniosków od osób niepełnosprawnych na realizację usług asystenckich. W związku z dużą liczbą chętnych osób niepełnosprawnych do skorzystania z programu, Komisja dokonała wnikliwej oceny złożonych wniosków i kwalifikacji osób do programu. Pomoc asystenta przyznano 90 osobom, 14 osób trafiło na listę rezerwową. Cztery wnioski nie spełniały kryteriów formalnych.

W związku z ochroną danych osobowych nie jest możliwe publiczne ogłoszenie wyników kwalifikacji osób do programu. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski, o wynikach kwalifikacji zostaną   powiadomione telefonicznie do dnia 2 kwietnia 2022 r. Podpisanie umów z asystentami i osobami niepełnosprawnymi na realizację usług asystencji osobistej odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2022 roku w siedzibie Fundacji.

Biuro Programu czynne codziennie w godz. 8.00-14.00

tel. 502 40 11 40


Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego została realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Program ten ma zapewnić wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług asystencji, oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Program prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarościowego.

Termin realizacji usług asystenckich: 01 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 2.324.193,20 złotych.

W związku z powyższym od 21 marca 2022 r. ogłaszamy nabór uczestników Programu. Uczestnikami mogą zostać:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • traktowane na równi do wymienionych wwyżej zgodnie z art. 5 i art 62 ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadając kwalifikację lub doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (w tym: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, opiekunowie medyczni, opiekunowie osób starszych)
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym również w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną, bądź opiekuna, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej. Za członków rodziny uznaje się: rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma, inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem programu.
 4. W przypadku dzieci do 16 r.ż. od asystentów wymagane jest:
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego.

Usługi asystenta można świadczyć 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, poza godzinami gdy świadczona jest inna usługa opiekuńcza, bądź specjalistyczna. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy jest uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

W ramach świadczonych usług asystencji możliwy jest częściowy zwrot kosztów:

 1. paliwa – jeśli asystent posiada zarejestrowany na siebie/ lub jest współwłaściwielem pojazdu, a przy tym posiada pozwolenie na przewóz osób niepełnosprawnych;
 2. biletów komunikacji publiczej;
 3. biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe;
 4. karnetów na basen.

Wysokość zwrotów jest zależna od stopnia niepełnosprawności podopiecznego.

Wnioski można pobrać ze stron internetowej Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Komplet dokumentów można złożyć osobiście, lub przy wsparciu osób trzecich w siedzibie Fundacji przy ulicy Słowackiego 5a (budynek Starostwa, zejście do piwnicy) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do programu – link: Regulamin rekrutacyjny2

Dokumenty do pobrania: 

Plakat o źródłach finansowania Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 plakat_aaon PCPR

 


 


Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2021

Termin realizacji: 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 1.586.640,00 złotych.

W roku 2021 Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” objęto łącznie 54 osoby niepełnosprawne: 38 osób dorosłych i szesnaścioro dzieci do lat 16. Do pomocy osobom z niepełnosprawnościami zatrudniono 47 asystentów.


Fundacja składa serdeczne podziękowania Bankowi Spółdzielczemu w Mońkach za pomoc w realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020/2021.
Bank Spółdzielczy w Mońkach umożliwił sprawną i bezpłatną obsługę finansową Programu, z którego w 2020 roku skorzystało 68 osób niepełnosprawnych w tym 19 dzieci do 16 roku życia.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2020


PLIKI do POBRANIA: Zgłoszenie_Asystent_2021        Zgłoszenie_Osoba niepełnosprawna_2021   

Zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2021

Biuro Programu czynne codziennie w godz. 9.00-14.00

tel. 502 40 11 40


Regulamin rekrutacyjny


Udzielone dofinansowanie:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 24 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 302.720,00 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
 3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.,
 4. podniesienia potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Program realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie obejmie swoim zasięgiem co najmniej 48 osób, w tym 14 dzieci z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

 • zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

[1]) Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.